Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2016-08-17

VÄRDEGRUND SIGILL BIODLING

Sigill Biodling ska bidra till en hållbar tillväxt vid produktion av honung.

Utvecklingen av Sigill Biodling kännetecknas av öppenhet, dialog och helhetssyn. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör grunden för utvecklingen av kraven i certifieringssystemet, med syfte att förena en hög och kvalitativt säker produktion med miljöhänsyn och god djuromsorg. Risker och problem ska så långt som möjligt förebyggas och försiktighetsprincipen ska tillämpas.
Produktionsplanering och förebyggande arbete är ofta mer resurseffektivt än att sätta in behandling efteråt.

 

LIVSMEDELSSÄKERHET
Livsmedel som producerats enligt Sigill Biodling ska vara säkra. Konsumenterna ska kunna lita på certifierade produkter och känna sig trygga. Säkra livsmedel bygger på HACCP med krav på goda rutiner, dokumentation, kontroll och uppföljning som säkerställer att livsmedelssäkerhet och kvalitet upprätthålls. Det ger också underlag för förbättringsåtgärder. Ett livsmedel ska kunna spåras genom distributionskedjan, från råvara till färdig produkt i butik, men också i motsatt riktning, från butik till sitt ursprung.

 

DJUROMSORG
Förebyggande djuromsorg där djurvälfärd och friska djur sätts i centrum är bra både för djuren, miljön och livsmedelssäkerheten. En ansvarsfull djuromsorg, med höga krav på djurens miljö, skötsel och skydd mot smitta ger friska och välmående djur. Producenten har en moralisk skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med respekt. Utvecklingen av Sigill Biodling ska ske så att biodlingen anpassas till djuren och deras grundläggande fysiologiska och beteendemässiga behov.

 

MILJÖANSVAR
Sigill Biodling ska bidra till att upprätthålla förutsättningarna för produktion av livsmedel. Platsgivna och naturliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt. Det ska ske genom metoder eller åtgärder som minskar riskerna för negativ påverkan på mark, vatten och klimat. Genom utvecklingen av Sigill Biodling ska förutsättningarna för biologisk mångfald i mark och vatten öka.

 

TROVÄRDIGHET
För ett framgångsrikt certifieringssystem krävs förtroende hos alla intressenter. Grunden för detta är ett tydligt, transparent regelverk som tillämpas på ett konsekvent sätt.
Sigill Biodling består av anslutningsvillkor, certifieringsvillkor och produktionsregler. Standarden utvecklas och förvaltas i en process där representanter för primärproducenter och livsmedelsföretag ingår tillsammans med experter, forskare och myndigheter. Tillsammans med den oberoende kontroll som certifiering utgör blir resultatet en konsekvent bedömning av det certifierade företaget som ger en grund för trovärdig information om produktionen.